شرکت گلخانه بوعلي

شرکت گلخانه بوعلی

تولید گل های شاخه بریده

شرکت گلخانه بوعلي

تولید گیاهچه های پیوندی ارقام مختلف رز

جدیدترین محصولات

جدیدترین محصولات ما را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

0%

رز مشکی

تماس بگيريد دسته 20 عددی گل رز شاخه بریده مشکی
0%

مارتیم

تماس بگيريد دسته20 عددی گل رز شاخه بریده مارتیم
0%

کوئین

تماس بگيريد دسته 20 عددی گل شاخه بریده کوئین سفید
0%

کوئین رنگی

تماس بگيريد دسته 20 عددی گل رز شاخه بریده رقم کوئین رنگ شده
0%

سولیر

تماس بگيريد دسته 20 عددی گل شاخه بریده سولیر

جدیدترین تصاویر

جدیدترین تصاویر ما را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

گلخانه
رقم مارتیم
رقم کابرنت
رقم مارتیم
رقم پیرل آوالانژ
رقم کوئین
رقم جمیلیا